.

.

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.  Sklep internetowy POPAS, dostępny pod adresem internetowym www.popaspolska.pl, prowadzony jest przez Marcin Kulpiński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MK DOM, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 972-001-02-15, REGON 360855079.

 2.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady zawierania 

umowy kupna sprzedaży z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość 

 za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem biuro.popas@gmail.com, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2.    Właściciel – MK Dom Marcin Kulpiński, ul. Prądnicka 5, 60-401 Poznań, 

NIP: 972-001-02-15 , REGON: 360855079

3.    Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

4.    Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.

7.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

9.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

11.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.   Adres Sprzedawcy: ul. Prądnicka 5, 60-401 Poznań.

2.   Adres e-mail Sprzedawcy: biuro.popas@gmail.com

3.   Numer telefonu Sprzedawcy: 607-858-379

4.   Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  92 1750 0012 0000 0000 3205 1127

5.  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.   Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

§ 4

Wymagania techniczne

1.   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu 

            oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2.   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto 

(uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres E-mail.

2.   Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych  w Formularzu rejestracji.

4.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 W celu złożenia Zamówienia należy: 

1.   zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

2.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.   zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

      a.   Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

      b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Prądnicka 5, 60-401 Poznań po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

      a.   Płatność przy odbiorze

      b.  Płatność za pobraniem

      c.  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy. 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.   W przypadku wyboru przez Klienta: 

płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, 

            płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem 

            – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.

      7.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.  Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.   W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.   W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.  Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem           

     Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem 

    Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje          brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 12

Reklamacje

   1. MK Dom zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.

   2. Reklamację należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: sklep@popaspolska.pl

   3. W zgłoszeniu należy podać rodzaj wady, okoliczności jej stwierdzenia 

   oraz rodzaj rękojmi z którego Klient chce skorzystać:

obniżenie ceny

wymiana towaru

odstąpienie od Umowy Sprzedaży

   4. W przypadku uznania reklamacji MK Dom zobowiązuje się w ciągu 14 dni dostarczyć towar wolny od wad.

   5. Termin 14 dni obowiązuje od dnia zgłoszenia reklamacji.

                                                                                                                                                   § 13

Realizacja dostaw

1. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przed jej odbiorem.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy opisać uszkodzenia na liście przewozowym Kuriera przed odbiorem przesyłki. W takiej sytuacji Klient może odmówić przyjęcia przesyłki.

  

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.    O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Powrót na górę